O nás

 

Společnost pro orbu ČR, z.s. /dále jen: Společnost/ je dobrovolnou zájmovou organizací, která sdružuje zemědělské odborníky a organizace na celém území České republiky, mající zájem o tvůrčí práci a technický rozvoj v oblasti zpracování půdy. Společnost je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Společnost je členem Světové společnosti pro orbu (WPO) a Evropské oráčské federace – (EPF).

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

 

1.) Zvyšovat znalost členů Společnosti a získávat nejnovější poznatky v oboru zpracování půdy.

2.) Uskutečňovat širokou výměnu zkušeností a umožňovat vzájemné osobní poznávání pracovníků a oblastí zpracování půdy.

3.) Pomáhat uplatňovat v praxi poznatky výzkumu a vývoje.

4.) Každoročně organizovat soutěže v orbě.

5.) Za účelem poznání a získání zahraničních zkušeností organizovat bezdevizové zahraniční styky s partnerskými organizacemi.

 

FORMY PRÁCE

 

Své poslání plní Společnost tím, že:

1.) Spolupracuje s výzkumnými ústavy, zemědělskými podniky a výrobními podniky.

2.) Vypracovává v oblasti zpracování půdy odborné posudky.

3.) Zprostředkovává výměnu zkušeností v oblasti zpracování půdy mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

4.) Vyvíjí v oblasti zpracování půdy publikační činnost.

5.) Organizuje konsultační a poradenskou činnost.

6.) Na základě schválení provozuje podnikatelskou činnost ve smyslu svého poslání.

 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

 

1. Valná hromada

2. Výbor

3. Revizní komise

 

1. Valná hromada

 

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Schází se jednou do roka a písemně ji svolává výbor Společnosti. Usnesení Valné hromady jsou závazná pro všechny členy a orgány Společnosti.

b) Valná hromada volí členy výboru a revizní komise a dále rozhoduje zejména o:

  • organizační struktuře
  • jednacím řádu
  • volebním řádu
  • změně a úpravách stanov
  • zániku Společnosti a o majetkovém vypořádání

c) Valná hromada schvaluje:

  • rozpočet Společnosti na příslušné období
  • výši členských příspěvků
  • zprávy o činnosti, hospodaření a revizní komise

d) Valná hromada se usnáší 2 / 3 většinou přítomných členů o změně stanov a o zániku Společnosti. Hlasování se děje aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhodne plénum prostou většinou. Hlasování o volbách je vždy tajné.

 

Mimořádnou Valnou hromadu svolává výbor Společnosti, požádají-li o to 2 / 3 členů výboru nebo 1 / 2 členů Společnosti.

 

2. Výbor Společnosti

 

a ) Výbor je statutárním orgánem Společnosti. V období mezi Valnými hromadami organizuje činnost Společnosti. Jménem výboru jedná předseda nebo tajemník.

b) Výbor má nejméně 9 členů. Funkční období je čtyřleté.

c) Členy výboru může odvolávat pouze Valná hromada

d) V případě, že člen výboru předčasně ukončí svoje členství ve výboru, a to z jakéhokoli důvodu, bude na jeho místo výborem kooptován Valnou hromadou zvolený náhradník (jako nový člen).

e) Výbor se usnáší prostou většinou hlasů při účasti nadpolovičního počtu členů.

f) Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a jmenují tajemníka Společnosti

 

3. Revizní komise Společnosti

 

a) Revizní komise (dále jen RK) je nezávislým kontrolním orgánem Společnosti (je nezávislá na výboru Společnosti) a je odpovědná Valné hromadě.

b) Členové RK nesmí být členy výboru.

c) RK má 3 členy a 1 náhradníka. Členové RK volí ze svého středu předsedu a místopředsedu RK.

d) Předseda RK (nebo jeho zástupce) má právo se zúčastňovat jednání výboru s hlasem poradním. Předseda RK dbá na dodržování právních norem a stanov a při jejich porušování má právo veta.

e) RK kontroluje hospodaření s finančními prostředky a majetkem Společnosti, účelnost a správnost vynakládání všech finančních prostředků.

f) RK je povinna předkládat Valné hromadě zprávu o činnosti, která ji musí projednat a přijmout k ní usnesení.

g) RK řeší jako smírčí orgán případné spory Společnosti.

 

Zásady hospodaření

 

Společnost uhrazuje své náklady z vlastních finančních zdrojů. Vlastními finančními zdroji jsou členské příspěvky, dotace a dary jiných institucí a prostředky získané z akcí Společnosti. Hospodaření Společnosti se řídí rozpočtem, který schvaluje Valná hromada, která také prostřednictvím RK kontroluje jeho plnění.

 

 

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI

 

Vznik a zánik členství ve Společnosti

 

1.) Společnost sdružuje na základě dobrovolného členství pracovníky výzkumu a vývoje, výrobních závodů, zemědělské praxe, vysokých a odborných škol, kteří mají zájem o problematiku zpracování půdy. Členy Společnosti mohou být i osoby, které nejsou v pracovním poměru / studenti, důchodci a pod. /

 

O přijetí člena rozhoduje na základě osobní přihlášky Výbor Společnosti.

 

2.) Kolektivními členy Společnosti mohou být zemědělské podniky a závody, výzkumné ústavy a eventuálně jiné instituce.

 

Zánik členství

 

  • vystoupením, musí být oznámeno písemně nejpozději do 31.12. běžného roku
  • zrušením, při porušení nebo nedodržování smluv, po případě členských povinností.

 

Pokud máte zájem stát se členem Společnosti pro orbu ČR, z.s., vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu:

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Aleš Malý

724 632 172

maly.a@centrum.cz

 

 

ČLENOVÉ VÝBORU

 

Ing. Jan Cholenský, CSc.

předseda

736 501 901

cholensky.jan@gmail.com

 

Aleš Malý

tajemník

724 632 172

maly.a@centrum.cz

 

Ing. Vojtěch Houšť

člen výboru

723 443 782

ladakp@volny.cz

 

doc. Ing. Jan Červinka, CSc.

člen výboru

606 876 573

ceuzt@mendelu.cz

 

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

člen výboru
736 425 817

 

 

 

Ing. Leoš Kadlček, Ph.D.

místopředseda výboru

777 707 202

leos.kadlcek@seznam.cz

 

Ing. Jan Navrátil, CSc.

člen výboru

603 33 16 13 / 739 336 223

navratil.af.czu@seznam.cz

 

Ing. Zdeněk Ondra

člen výboru

732 700 340

zdenekondra@seznam.cz

 

Ing. František Žaloudek

člen výboru

773 500 600

zaloudekfr@centrum.cz

SPOLEČNOST PRO ORBU ČR